Share
Tweet
Share

Uvjeti korištenja


1.    Uvodne odredbe

 
Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem portala MojPosao na web stranici www.moj-posao.net (dalje u tekstu: MojPosao ili Portal) u vlasništvu trgovačkog društva Alma Career Croatia d.o.o. za informatiku, Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 14273924910, (dalje u tekstu: Društvo).
 
Uvjeti korištenja, kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici Portala, te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva i korisnika, te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi web stranicu MojPosao.
 
MojPosao je namijenjen posredovanju u informacijama o otvorenim radnim mjestima koja objavljuje Poslodavac i tako ih čini dostupnim Posloprimcima koji žele biti informirani o otvorenim radnim mjestima, te ostalim posjetiteljima Portala.
 
MojPosao omogućuje registriranim korisnicima da ga koriste kao platformu za kreiranje, postavljanje, mijenjanje svih informacija u vezi sa objavama, a koje radnje su tehnički moguće u skladu sa funkcionalnošću same web stranice MojPosao.
 
Svako korištenje Portala u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža Društvo i kršenjem Uvjeta korištenja.
 
Društvo zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa Portala, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to tko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
 
Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, Društvo zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih sadržaja tog Poslodavca. Društvo također zadržava pravo izmjene sadržaja u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture objavljenog sadržaja, sukladno Uvjetima korištenja.


2.    Definicije

 
MOJPOSAO je naziv za internetski portal namijenjen za razmjenu podataka između fizičkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za radnicima, zaposlenicima, volonterima, suradnicima i sl. te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za radnim mjestom, zaposlenjem, angažmanom, volontiranjem i sl., a sve u svrhu lakše izmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamičnosti na tržištu rada.
 
POSLODAVAC u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi MojPosao, a posebno poslodavca u smislu odredbi važećeg Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koji želi sklopiti, kao i svaku drugu fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi MojPosao radi pronalaska izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno koja traži volontere, pripravnike, osoblje za stručno osposobljavanje i sl.
 
POSLOPRIMAC u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi MojPosao radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno pronalaska angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska volonterskog mjesta, mjesta za stručno osposobljavanje i sl.
 
RADNO MJESTO u smislu ovih Uvjeta korištenja je općeniti naziv za svaku vrstu radnog mjesta, zapošljavanja, angažiranja, volontiranja, vježbeništva, pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.
 
KORIŠTENJE u smislu ovih Uvjeta korištenja je svako oglašavanje oglasa za radno mjesto ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta ili drugog angažmana od strane Posloprimca.
 
OSOBNI PODATAK je u smislu ovih Uvjeta korištenja svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
CJENIK je u smislu ovih Uvjeta korištenja cjenik usluga koje su dostupne na Portalu.
 
GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
 
VODITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.
 
IZVRŠITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.


3.    Poslodavci

 
U svrhu korištenja Portala, Poslodavac je obvezan putem registracije izraditi svoj korisnički račun, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja.
 
Registrirani Poslodavci mogu u svako doba objavljivati oglase za Radna mjesta, naknadno ih mijenjati u dogovoru sa savjetnicima Portala, pratiti statistiku posjećenosti objavljenih oglasa, pretraživati sažetke životopisa, te koristiti ostale napredne funkcije koje su instalirane ili će to tek biti.
 
Poslodavac samostalno određuje sadržaj oglasa. Sadržaj se objavljuje na Portalu isključivo uz prethodno odobrenje Društva. Poslodavac ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posljedice koje mogu proizaći objavljivanjem njegovog sadržaja na Portalu.
 
Poslodavac garantira da je vlasnik odnosno korisnik svih autorskih i/ili srodnih prava na cjelokupnom sadržaju, kao i svim pojedinim dijelovima tog sadržaja, koji objavljuje na Portalu. Za svako eventualno kršenje autorskog i/ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualnog vlasništva, odgovara isključivo Poslodavac.
 
Postavljanjem objave na Portal, Poslodavac bezuvjetno i neopozivo daje svoj pristanak Društvu da njegovu objavu promovira, oglašavanjem ili na drugi prikladan način prema ocjeni Društva.
 
Poslodavac se obavezuje da će svoj korisnički račun na Portalu koristiti isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih zaposlenika za svoje potrebe. Poslodavac se obavezuje da neće spremati podatke iz baze profila MojPosao na svoja računala korištenjem automatskih aplikacija. Poslodavac se obavezuje da neće davati odnosno dopuštati uvid u podatke, bilo direktno, bilo davanjem na upotrebu svog korisničkog imena i lozinke, trećim osobama.
 
Ukoliko Poslodavac koristi svoj korisnički račun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda, usluga i sl.), Društvo će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.
 
Usluga objavljivanja oglasa za slobodna Radna mjesta na web stranici MojPosao naplaćuje se u skladu s Cjenikom važećim u trenutku objavljivanja oglasa.


4.    Posloprimci

 
U svrhu korištenja Portala, Posloprimac je obvezan putem registracije izraditi svoj korisnički račun, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja.
 
Prilikom registracije Posloprimac samostalno bira lozinku, te snosi isključivu odgovornost za tajnost lozinke i korištenje Portala putem pristupnih podataka. Posloprimac se obvezuje da neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećim osobama. Posloprimac može obavijestiti Društvo ukoliko posumnja na neovlašteno korištenje svojih pristupnih podataka.
 
Za točnost i ispravnost unesenih podataka, odgovara isključivo Posloprimac koji je podatak unio. Točnost unosa podrazumijeva da podaci dolaze iz nekog vjerodostojnog izvora i/ili osobnog saznanja Posloprimca. Ispravnost podrazumijeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.
 
Posloprimac se može bez ikakve nadoknade, upoznati s objavama, njihovim trajanjem, opisom svakog pojedinačnog nepopunjenog radnog mjesta, nazivima pojedinačnih autora objava (Poslodavcima), kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem. Za vrijeme trajanja objave Posloprimac može preuzimati podatke o Poslodavcu, postavljati pitanja Poslodavcu, a sve u skladu sa dostupnim opcijama.
 
Posloprimac se obvezuje svoj korisnički račun na Portalu koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o Radnim mjestima.
 
Ukoliko Posloprimac koristi svoj korisnički račun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda, usluga i sl.), Društvo će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.


5.    Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

 
Društvo ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u korisničkim računima, životopisima, molbama ili bilo kojim drugim priloženim dokumentima Posloprimaca i/ili oglasima Poslodavaca.
 
Društvo ne odgovara niti Poslodavcima, niti Posloprimcima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Portala Poslodavci i Posloprimci odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Poslodavaca, Posloprimaca ili pak trećih osoba.
 
Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Portala, niti za djelomično ili potpuno nefunkcioniranje ili neispravno funkcioniranje istog. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za sve navedeno odgovorni su pružatelji internetskih i telekomunikacijskih usluga.
 
Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obujmu, kao rezultat redovnog ili izvanrednog održavanja sustava ili u slučaju unapređenja sustava.
 
Posloprimci i Poslodavci koji zlouporabljuju ili neovlašteno otkrivaju pristupne podatke za svoj korisnički račun trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom korisničkom računu, bilo Društvu, bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su osobne podatke zloupotrijebili.


6.    Autorska prava

 
Društvo ima za područje Republike Hrvatske isključivo autorsko pravo i prava intelektualnog vlasništva na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: ime, domena, tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala, kojih je autor Društvo.
 
Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Portala, ili Portala u cjelini, bez izričite prethodne pisane suglasnosti Društva kao nosioca isključivih autorskih prava, smatrat će se povredom autorskih prava Društva i podložno je pokretanju sudskih postupaka u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.
 
Portal može sadržavati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualnog vlasništva imaju treće osobe, kao što su sadržaji korisnika Portala, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Treće osobe imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nositelji tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Društva.
 
Postavljanjem sadržaja na Portal, korisnik je suglasan da isti postane vidljiv svakom posjetitelju Portala, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja. Prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja s bilo kojeg dijela Portala dozvoljeno je samo uz izričitu prethodnu pisanu suglasnost Društva, uz napomenu da je sadržaj preuzet s Portala i uz naznaku odgovarajuće poveznice na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Društvo ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava i/ili prava intelektualnog vlasništva.
 
Svaki korisnik Portala samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko djelo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavio i putem Portala učinilo javno dostupnim.


7.    Zaštita i obrada osobnih podataka


7.a. Objava oglasa za radna mjesta
 
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (eng. GDPR),  pri objavi oglasa Poslodavaca na Portalu, Društvo se smatra Izvršiteljem obrade podataka, a Poslodavac se smatra Voditeljem obrade podataka.
 
Voditelj obrade podataka obvezan je prikupljati osobne podatake pri objavi oglasa na transparentan način te na temelju valjanih pravnih osnova (namjera zapošljavanja odnosno sklapanje ugovora o radu).
 
Voditelj obrade dužan je prikupljati samo one podatke koji su primjereni, relavnatni i ograničeni na podatke koji su nužni za svrhu za koju se podaci prikupljaju.
 
Voditelj obrade jamči Izvršitelju obrade da neće koristiti osobne podatke koji su prikupljeni putem stranice MojPosao u bilo koje druge svrhe osim u svrhu zapošljavanja.
 
Voditelj obrade potvrđuje da je implementirao organizacijske i tehničke mjere koje će omogućiti kontrolu nad prikupljanjem podataka putem stranice MojPosao, te je odgovoran za svako preuzimanje i izvoz podataka (prijave na oglase za posao) izvan sustava za prijave „Hercul“ i/ili ustupanje trećim osobama pristupnih podataka za svoj korisnički račun u sustavu za prijave „Hercul“.
 
Voditelj obrade se obvezuje u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem obrade kako bi svakom Posloprimcu koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, prenosivosti, brisanja, ograničenja obrade i prigovora na obradu osobnih podataka).
 
Voditelj obrade se obvezuje u slučaju kršenja propisa u pogledu obrade osobnih podataka u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem na otklanjanju štete i suradnji sa regulatornim tjelima.
 
Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi obradu osobnih podataka (prikupljanje prijava na oglase Poslodavaca) isključivo u okviru usluge, u ime Voditelja obrade i u svrhu koja je određena međusobnom poslovnom suradnjom, evidentirati i čuvati sve procese obrade osobnih podataka koje provodi u ime i za račun Voditelja obrade do opoziva od strane Voditelja obrade.
 
Izvršitelj obrade osigurava Voditelju obrade da pristup Osobnim podacima imaju samo oni njegovi zaposlenici i/ili druge osobe koje djeluju pod njegovim nadzorom a koje su na to ovlaštene temeljem propisa ili ugovornog odnosa te da pristup Osobnim podacima postoji samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluge.
 
Izvršitelj obrade navodi kako je poduzeo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako su propisane GDPR-om, a osobito redovite sustave kontrole, testiranja, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti IT sustava.
 
Izvršitelj obrade će redovito procjenjivati učinkovitost tehničkih i organizacijskih mjera te ih kontinuirano usvršavati i unapređivati.
 
Izvršitelj obrade i Voditelj obrade će se međusobno informirati o svakoj povredi osobnih podataka koja je relavantna unutar 24 sata od kada je šteta nastala.
 
Izvršitelj obrade može obrađivati podatke Voditelja obrade smo u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sustava i praćenje statistika prijava na oglas za posao.
 
7.b. Pristup Bazi Profila
 
U smislu odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) Poslodavci i Društvo se smatraju zajedničkim Voditeljima obrade Baze Profila.
 
Temeljem članka 14. GDPR-a koji glasi „Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika“, Poslodavci koji kontaktiraju Posloprimce koji su pristupili Bazi Profila dužni su se identificirati te obavijetiti Posloprimce ukoliko namjeravaju sačuvati profile Posloprimaca izvan informatičkog sustva „Baza Profila“ a sve u skladu s člankom 14. GDPR-a.
 
Društvo se obvezuje prikupiti privolu od svakog Posloprimca zasebno te mu omogućiti u skladu s načelima GDPR-a u svakom trenutku pristup njegovim osobnim podacima, mogućnost uskraćivanja privole na jednak način na koji je privola i dana, brisanje, izmjenu te informiranost o Poslodavcima koji su izvršili uvid u Profil Posloprimca.
 
Privole Posloprimaca su dane potvrdnom radnjom, na jasan i nedvosmislen način koji je lako razumljiv i pristupačan te su Posloprimcu pružene sve relavantne informacije (svrha obrade podataka, identitet voditelja obrade, rok čuvanja osobnih podataka itd.).
 
Voditelj obrade – Poslodavac koji izvši uvid u Bazu Profila obvezuje se pregledavati Profile Posloprimaca isključivo u svrhu određivanja pogodnosti određenog Posloprimca u svrhu zapošljavanja te ne smije dobivene osobne podatke koristiti u bilo koju drugu svrhu od koje je dana.
 
Zajednički Voditelji obrade dužni su provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik a osobito povjerljivost pristupnih podataka Bazi Profila u ime Poslodavca te onemogućiti skidanje podataka iz sustava Baze Profila na svoje informacijske sustave.
 
Posloprimci mogu u svakom trenutku putem opcije „Prijava“ pristupiti svom Profilu na web stranici www.moj-posao.net i sami upravljati svojim osobnim podacima sukladno ponuđenim opcijama Profila.
 
Posloprimci u svom Profilu, odabirom opcija vidljiv „Poslodavcima“ daju privolu Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih osobnih podataka, dok odabirom opcije vidljiv „Poslodavcima, posjetiteljima i tražilicama (samo slika, ime i naslov profila)“ Posloprimci daju privolu za to da osobnim podacima navedenim u objavljenom profilu slobodno pristupaju svi posjetitelji Portala. Ukoliko odaberu opciju „Samo meni (skriveni profil)“, tada neće moći biti pretraživi od strane Poslodavaca ili drugih korisnika Portala.
 
7.c. Privola
 
Korištenjem Portala Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci daju izričitu privolu Društvu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje učine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa, objavom u životopisu, molbi ili bilo kojim drugim priloženim dokumentima
 
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka daje se isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za Radna mjesta te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za Radna mjesta, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.
 
Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci mogu se informirati o obradi svojih osobnih podataka, podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ili mogu u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez dodatnog obrazloženja slanjem opoziva privole pisanim putem na adresu: Alma Career Croatia d.o.o. (Službenik za zaštitu osobnih podataka), Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, na e-mail adresu: szop@moj-posao.net, deaktiviranjem ili brisanjem svog korisničkog računa.
 
Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Društva, Posloprimca i Poslodavca fizičke osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Društvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.


8.    Jurisdikcija i rješavanje sporova

 
Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Poslodavaca i Posloprimaca, uz ove Uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.
 
Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Posloprimci pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.


9.    Završne odredbe

 
Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na web stranici Portala.
 
Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti ove Uvjete korištenja. Važećim Uvjetima korištenja smatrat će se verzija objavljena na web stranici Portala www.moj-posao.net.
 
Dajem privolu Društvu Alma Career Croatia d.o.o. za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka u skladu sa svrhom navedenom u ovim Uvjetima korištenja.
 
Suglasan sam da se moji osobni podaci čuvaju do opoziva, zahtjeva za brisanjem ili povlačenjem suglasnosti.
 
Upoznat sam sa svojim pravom da svaku sumnju na zlouporabu osobnih podataka prijavim pisanim putem na adresu: Alma Career Croatia d.o.o. (Službenik za zaštitu osobnih podataka), Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: szop@moj-posao.net.
 
Zagreb, 1. rujna 2023.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.